Radiojodbehandling

dec 1st, 2016 | Filed under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea

Indikation

 

Kan användas vid alla tre vanligaste hypertyreossjukdomarna. Särskilda föreskrifter kan behövas vid Mb Graves eftersom radiojodbehandling är kopplat till ökad risk för ofthalmopati.

 

Kontraindikationer

 

Absoluta

 • Planerad eller säkerställd graviditet. Kvinnor i fertil ålder skall genomföra graviditetstest vid minsta möjlighet att graviditet kan förekomma. Säker preventivmetod skall användas minst 4 mån efter behandling (3). För närvarande rekommenderar men att vänta med att planera graviditet tills ett halvår efter behandlingen. Detta då det tar ungefär ett halvår innan man kan vara säker på att avsedd effekt erhållits.
 • Barn behandlas ej i Sverige. (2). I princip finns ingen ökad malignitetsrisk efter radiojodbehandling, men av praktiska skäl behandlar man inte unga under 35 år i Sverige med radioaktivt jod, p g a risken att man ovetandes skulle behandla gravida samt att långtidsdata på yngre saknas.
 • Jodkontrast inom 2 mån. Inte farligt men behandlingen tar inte.

Relativa

 • Vid okontrollerad hypertyreos bör förbehandling med thyreostatika och ev symptomkontroll med betablockad övervägas (3).
 • Aktiv ofthalmopati utgör en relativ kontraindikation då ögonbesvären kan försämras (3).
 • Påtagliga trycksymptom av förstorad thyroidea bör behandlas förebyggande med kortison. Övergående försämring kan uppkomma efter behandling pga ökad svullnad och/eller fristättning av thyroideahormoner. Detta inkluderar också intratorakal struma.

 

Dosering

 

Individuell dosberäkning görs med ledning av scintigrafi och spårjodsundersökning. Vanligen ges en stråldos motsvarande 100-600 MBq. 90-120 Gy ges vanligen vid Graves och 200-300 Gy ges vid toxiskt adenom.

 

Biverkningar

 

Efter behandlingen kan ibland sveda i halsen förekomma. Risk för hypotyreos föreligger alltid, eftersträvas vanligen vid Graves sjukdom men kan uppkomma också efter behandling av övriga tillstånd, därav viktigt med uppföljning (3).

Någon ökad förekomst av malignitet har inte noterats vid ambitiösa uppföljningsstudier som genomförts sedan 40-talet.

Håravfall förekommer inte.

Överkänslighetsreaktioner förekommer i princip inte, allergi mot jodkontrast är inget hinder till behandling.

 

Förfarande

 

Remiss vanligen från endokrinologmottagning eller primärvård. I remissbedömningsrutan skrivs in beställning av upptagsmätning (spårjod) och thyroideascint om inte scint redan gjorts, annars enbart upptagsmätning. Patienten kallas via mottagningen och får på klinfys på torsdagar dricka en låg dos Jod-131(spårjod) följt av thyroideascint. Patienten återkommer efterföljande tisdag till strålbehandlingsenheten för upptagsmätning och eventuell behandlingsdos med Jod-131. Patientbesöken är korta och tonvikt i anamnes och status bör ligga på eventuella kontraindikationer enligt ovan. Information om biverkningar och översiktligt också om strålskydd. Vidare information kring detta ges av sjukhusfysiker när exakt aktivitet har beräknats. (3)

 

Doser

 

Graves sjukdom 120 Gy; multinodös struma 150 Gy; toxiskt adenom 300 Gy.  (3)

 

Strålskydd

 

Den huvudsakliga aktiviteten avges som betastrålning med kort räckvidd. Gammastrålningen är av betydelse vid hög aktivitet och vid nära kontakt med andra, framför allt barn, de första dagarna. Utsöndring via urin kräver särskilda hygienrutiner vid toalettbesök, patienten får informationsbroschyr om detta. Exakt vilka säkerhetsåtgärder som är aktuella bestäms av den givna aktiviteten men vanligen kan patienten återgå till hemmet efter behandling. Vid aktivitet överstigande 600 MBq kan inläggning i strålskyddat rum bli aktuellt för patienter som inte bor ensamma eller har mycket hemtjänstinsatser. Rådgör med fysiker! (3)

 

Patientinstruktion

Såväl testdos (spårjodsundersökning) som behandling ges som peroral lösning. Behandlingen ges på isotopavdelningen.

Ni bör fasta två (2) timmar efter att Ni fått kapseln. Efter att Ni fått kapseln kan Ni dricka en kopp med varm vätska för att påskynda upplösningen av kapseln.

I samband med givandet av radiojod kapseln, på avdelningen, får ni en låda med citronpastiller. Citronpastillerna befrämjar utsöndringen av radiojod från sköldkörteln.

Ni skall börja äta pastillerna ett dygn (24 timmar) efter att ni intagit radiojod kapseln. Ät 1-2 pastiller varannan timme (1-2 pastiller/ 2 timmar) så länge att pastillerna tar slut. På natten behöver ni naturligtvis inte äta pastillerna.

I allmänhet förekommer inga biverkningar såsom illamående efter radiojodbehandlingen. Ifall Ni kastar upp några timmar efter behandlingen, bör Ni tvätta de nedsmutsade kläderna och det nersmutsade golvet med rikligt vatten.

Kontakta då även isotopavdelningen.

Ni bör dricka extra mycket och urinera ofta under första dygnet efter behandlingen.Tvätta händerna noggrant varje gång ni urinerat och använd helst pappershanddukar för att torka händerna. Ifall det kommer urin i sängkläderna måste man omedelbart skölja dem i rikligt vatten och sedan tvätta dem skilt.

De 9 första dagarna efter behandlingen bör Ni begränsa närkontakten (=mindre än 3 meter avstånd) till barn (under 10 år) och gravida kvinnor till sammanlagt max. en halv timme per dygn. Detta gäller naturligtvis också då Ni har barnet i famnen. Under denna tid skulle det vara bra ifall någon annan skulle sköta under 2-åriga barn. Under de följande 12 dagarna (dag 9-21) bör Ni begränsa närkontakten till högst 3 timmar i dygnet. Ifall Ni arbetar inom barnvård eller matlagning, kan Ni behöva sjukledigt under denna period. Behovet av sjukledigt avgörs av den remitterande läkaren som också skriver intyget. Samlag bör undvikas ett par veckor efter behandlingen för att skydda partnern mot oönskad strålning.

På hemfärden kan Ni använda allmänna transportmedel om resetiden är kortare än en timme. Ifall Ni planerar på en utomlandsresa under närmaste framtid, begär ett intyg på radiojodbehandlingen från personalen på isotopavdelningen.

Medicinering

Tyreostatika

Följ instruktionerna från läkaren som sköter Er

 • Thacapzol – 5 dagar.
 • Propyltiouracil (t.ex. Tiotil, Proracyl) – 2-3 veckor

Sköldkörtelhormoner

Följ instruktionerna från läkaren som sköter Er

Thyroxin (t.ex. Thyroxin, Thyrax)

Trijodtyronin (t.ex. Liothyronin)

Ofta lika lång tid som för läkemedel som förhindrar sköldkörtelfunktionen, dvs. 2 dagar eller 2-3 veckor.

Om Ni inte har tyreostatika och avsikten med behandlingen är att förminska den förstorade sköldkörteln, skall medicinen innehållande thyroxin vara på paus i 4 veckor och medicinen innehållande trijodtyroninvara i 2 veckor före behandlingen.

Amiodaron

3 månader

Jodfattig diet

Påbörjas 2 veckor innan behandlingen och pågår 4 dagar efter behandlingen

 • undvik att äta fisk och skaldjur
 • undvik användandet av ägg
 • högst 6 dl mjölkprodukter samt några ostskivor per dag
 • Jodfri salt till maten (t.ex. Jozo® har en produkt som inte innehåller jod)

Läkemedel kan hindra sköldkörtelns jodintagning

4-6 veckor innan behandlingen

 • naturpreparat
 • havstångspreparat (bl.a. Spirulina, Kelpasan, Kepamax)
 • läkemedel som innehåller jod (t.ex. Betadine)
 • multivitaminprodukter (t.ex. Multivita)

 

Uppföljning

 

Inremitterande ombesörjer detta och meddelas i form av remissvar. Vanligen kontrolleras ett första thyroideastatus några veckor efter behandling.

Patienten bör kontrollera tyreoideaprover minst årligen livet ut pga risken för såväl hypotyreos som recidiv i grundsjukdomen.

 

Referenser

 

 1. Patientföreskrift. Radiojodbehandling 10 mCi (under 400 MBq). Österbottens läns landsting.
 2. Hansson: Hypertyreos. Internetmedicin 2018.
 3. PM Radiojodbehandling för godartad thyroideasjukdom hos vuxna. Ryhov. 2014.