Hypertoni vid graviditet

nov 9th, 2017 | Filed under Medicin

Graviditetsinducerad hypertoni 

 

Graviditetsinducerad hypertoni är hypertoni och/eller proteinuri uppkommer efter v 20.  

ASA 150 mg ges från graviditetsveckan 12 till 36 till högrisktabletter (tidigare svår PE, kronisk njursjukdom, diabtes med kärlkomplikation, autoimmunsjukdom, fler riskfaktorer) 

 

Kronisk hypertoni 

 

Överväg ASA-profylax från v 12.  

ACE-I, ARB och tiazider skall bytas ut snarast vid konstaterad graviditet.  

Målblodtryck < 150/80-100 mmHg, vid känd njurskada 130/80 mmHg.  

Tillväxt ultraljud i graviditetsvecka 32.  

 

När behandla? 

 

Svår hypertoni (> 160/110 mmHg). Indikation för kvinna 

Vid BT > 150/100 och symptom (HV, yrsel etc) 

Vid samtidig njurskada eftersträvas 130/80.  

 

Preparatval 

  1. Labetalol – 1:a handspreparat. 100-200-400 mg x 3. Vid doser > 1200 mg överväg kombinationsbehandling.  Riskklass.
  2. Kalciumantagonister (visat teratogena effekter i djurstudier) – Adalat Oros (licens) 20-60 mg dagligen eller Adalat 10-30 mg x 2-3. Riskklass 2.
  3. Metyldopa (Aldomet, licens) – används mycket i anglosaxiska länder. HV yrsel, huvudvärk, muntorrhet, depression.  
  4. Diuretika (Esidrex eller Furosemid) är inte teratogena men dessa kvinnor är inte sällan hypovolema vilket kan förvärras.  Kan användas före Metyldopa om ödem. Riskklass 2.

Magnesiumsulfat används vid svår preeklampsi.  

 

Metoprolol, hydralazin etc kan vara aktuellt.  

Mer finns i särskilt PM från svensk gynekologisk förening.  

 

Utredning

Under graviditeten ses stora skillnader i hormonnivåer vilket gör det svårt att utreda. Aldosteron stiger under graviditeten. Duplex njurartärer kan göras hos gravid kvinna.

3 mån post partum är fysiologin återställ och kvinnan är utredningsbar biokemiskt på nytt.

 

Post partum

I de flesta fall av graviditetsinducerad hypertoni återgår blodtrycket till det normala inom 2 v och medicineringen kan trappas ut.

Efter 6 v är graviditetskomponenten i hypertonin borta och blodtrycket får hanteras på sedvanligt sätt.

 

Amning

Under amning kan blodtrycksbehandling med metoprolol, pindolol, labetalol, nifedipin, enalapril och kaptopril ges då preparaten utsöndras i låg dos i bröstmjölk och anses säkra att använda.