Trombektomi vid stroke

maj 2nd, 2018 | Filed under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi

Får prioritering 1 i socialstyrelsens riktlinjer från 2018.

Kan ges i två situationer

  1. Som tillägg till trombolys vid otillräcklig effekt
  2. Ensamt vid kontraindikation till trombolys

Trombektomi ska inte ersätta intravenös trombolys. Finns indikation för IVT ska detta snarast initieras och om relevant kärlocklusion föreligger följas av trombektomi så snart som möjligt. Föreligger kontraindikation för IVT kan vid relevant kärlocklusion trombektomi som enda behandling övervägas så snart möjligt.

Kärlocklusioner

  • distala delen av arteria carotis interna och de första segmenten av arteria cerebri media (M1 och M2) (starkt vetenskapligt stöd)
  • arteria basilaris (visst vetenskapligt stöd)
  • proximala arteria cerebri posterior och arteria cerebri anterior (osäkert vetenskapligt stöd)

Kontraindikationer

Allmäntillstånd
Starkt nedsatt funktionsnivå innan insjuknandet och/eller multisjuklighet är kontraindikationer för trombektomi

Tid sedan symtomdebut

Trombektomi kan erbjudas upp till 24 tim från symptomdebut. En förutsättning är naturligtvis en relevant kärlocklusion samt radiologiska bevis för tillräckligt mycket penumbra att rädda (DAWN och DEFUSE).

Svårighetsgrad

  • Vid mildare bortfallsymtom (lägre NIHSS poäng) kan endovaskulär behandling övervägas om komplikationsrisken bedöms som låg
  • Uttalade bortfallsymtom (NIHSS mer än 25 poäng) är i sig inte en kontraindikation för trombektomi

Radiologi

  • Utbredda tidiga irreversibla infarkttecken (hypointensitet >1/3 av hemisfär vid DT hjärna) är en relativt stark kontraindikation för trombektomi.
  • DT angiografi utan ocklusion av relevant intracerebral artär utgör hinder för trombektomibehandling.

Kommentar: Vid distal ocklusion av arteria carotis interna kan DT angiografi visa en radiologisk bild som ger ett falskt intryck av att ocklusionen är belägen vid carotis bifurkationen. Detta radiologiska fynd ska inte ses som kontraindikation för trombektomi.

Eftervård

Bldotrycksmål på 180/105 (dvs samma som för trombolys) tycks rimligt men inte vetenskapligt studerat.