Lungödem

Etiologi

 

Vid lungödem föreligger interstitiell vätskeansamling i lungorna av tre principiellt olika anledningar samt övriga mer svårdefinerade sådana.

 1. Förhöjt tryck i lungkapillärerna.
  • Vanligen kardiell genes med försämrad pumpförmåga (vänsterkammarsvikt, hjärtinfarkt, hypertrofi, arytmi, VOC m.fl.).
  • En särställning har det sympatikotona lungödemet där stress driver högt afterload som i sin tur försämrar hjärtats pumpförmåga.
  • High-output heart failure (Anemi. AV-fistlar som kan vara kongenitala, traumatiska, iatrogena och infektiösa. Thyreotoxikos. Beriberi. Pagets disease. Fibrös dysplasi. Myelom. Karcinoid. Graviditet).
 2. Förändrad kapillärpermeabilitet (kapillärskada). Ses vid ARDS, DIC, infektionre, inandade gaser, ormbett, bakterier, uremi.
 3. Sänkt osmotiskt tryck i plasma.
 4. Övrigt (läkemedel, lungemboli, high altitude pulmonary edema, neurogen, EP, heroin, eclampsi, postanestesi-extubation).

 

Symptom

 

 1. Dyspné/Ortopné
 2. Ofta rosslande snabb andning, ev. med skummig rosa fradga.
 3. Allmänpåverkan. Kallsvettighet. Cyanos. Takykardi.

 

Diffdiagnoser

 

Astma, KOL, Pneumoni 

 

Utredning

 

Anamnes

Tas om möjligt. Duration? Bröstsmärta? Medicinering?

 

Status

AT (Ångestriden? Blek? Svettig?)

Cor (Takykard? Galopprytm?)

Pulm (Sat. Takypné? Rassel? ”bubblande”?)

 

Kemlab

Blodstatus. CRP. Elstatus inkl Krea. Hjärtenzymer. Leverstatus. Thyrstatus. Blodgas. BNP.

U-sticka.

 

Fyslab

EKG, följt av telemetri

 

Behandling

 

Akutbehandling

 1. Pat i sittande i hjärtläge. Sätt venflon. Sätt KAD.
 2. Syrgas 10 l/min
 3. CPAP (bäst och ger snabbast effekt). Starta med PEEP på 6-8, titrera snabbt till 10-12 (2).
 4. Nitroglycerin
  • Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 2 doser (om systoliskt blodtryck är >90mmHg) eller T Nitroglycering 0,25 mg, 2 st. Kan upprepas var 5:e min alt. ge tab. Suscard® 2,5 mg. Har snabbast effekt av farmaka. CAVE: Viagra, Aortastenos.
  • Ett alternativ för att sänka afterload är nitrodropp. Weingardt (2) rekommenderar en bolus på 400 ug/min i 2 minuter (120 ml/tim i 2 min med koncentrationen 200 ug/ml).
 5. Inj Morfin 1 mg/ml 5 mg iv långsamt, kan upprepas en gång.
 6. Inj Furosemid 10 mg/ml, 20-60 mg iv. Ny dos vid fortsatta besvär om 30 min. (den snabbaste effekten kommer pga en dilatation på vensidan, jfr nitro, medan den diuretiska effekten kommer först efter någon timme).

 

Följande kan övervägas om ovanstående inte gett avsedd effekt

 1. Edecrina® 50 mg (vid acidos eftersom Furosemid® då har dålig effekt)
 2. Teofyllamin® 10 ml iv långsamt (20-30 min) (följ BT) endast laddningsdos
 3. 24 timmars infusion med Levosimendan (Simdax®) som visat sig ha god effekt och säkerhet vid akut försämrad hjärtsvikt (även på överlevnad) (2). Bättre prognostisk effekt än Dobutamin (2).
 4. Dobutamin och Milrinon för kort infusion kan övervägas.
 5. Man kan även överväga Digitalisering och Dopamin i somliga situationer.
 6. Respiratorvård kan behövas.
 7. Betablockad och ACE-hämmare bör användas med försiktighet i akutskedet. Framför allt vid hemodynamisk instabilitet. Betablockad kan dock vara indicerad om ischemiskt utlöst hjärtsvikt. En bromsning av hjärtrytmen kan ha god effekt på hjärtats pumpfunktion även i andra situationer.

 

Vidare handläggning

Sanering bland farmaka som kan ligga bakom svikten (NSAID, Disopyramid m.fl.).

Röntgen pulm, UKG

 

Referenser

 

 1. Asplund K, Kärvinge C: Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård – det medicinska faktadokumentet. Bergslagens grafiska AB, Lindesberg, 2004.
 2. Weingardt S: EMCrit Podcast 1-Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema.

Comments are closed.