Lungödem

Sep 7th, 2009 | Filed under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin

Etiologi             

 

Vid lungödem föreligger interstitiell vätskeansamling i lungorna av tre principiellt olika anledningar samt övriga mer svårdefinerade sådana.

 1. Förhöjt tryck i lungkapillärerna.
  • Vanligen kardiell genes med försämrad pumpförmåga (vänsterkammarsvikt, hjärtinfarkt, hypertrofi, arytmi, VOC m.fl.).
  • High-output heart failure (Anemi. AV-fistlar som kan vara kongenitala, traumatiska, iatrogena och infektiösa. Thyreotoxikos. Beriberi. Pagets disease. Fibrös dysplasi. Myelom. Karcinoid. Graviditet).
 2. Förändrad kapillärpermeabilitet (kapillärskada). Ses vid ARDS, DIC, infektionre, inandade gaser, ormbett, bakterier, uremi.
 3. Sänkt osmotiskt tryck i plasma.
 4. Övrigt (läkemedel, lungemboli, high altitude pulmonary edema, neurogen, EP, heroin, eclampsi, postanestesi-extubation).

 

Symptom

 

 1. Dyspné/Ortopné
 2. Ofta rosslande snabb andning, ev. med skummig rosa fradga.
 3. Allmänpåverkan. Kallsvettighet. Cyanos. Takykardi.

 

Diffdiagnoser  

 

Astma, KOL, Pneumoni 

 

Utredning

 

Anamnes           

Tas om möjligt. Duration? Bröstsmärta? Medicinering?

 

Status                 

AT (Ångestriden? Blek? Svettig?)

Cor (Takykard? Galopprytm?)

Pulm (Sat. Takypné? Rassel? ”bubblande”?)

 

Kemlab             

Blodstatus. CRP. Elstatus inkl Krea. Hjärtenzymer. Leverstatus. Thyrstatus. Blodgas. BNP.

U-sticka.

 

Fyslab               

EKG, följt av telemetri

 

Behandling

 

Akutbehandling

 1. Pat i sittande i hjärtläge. Sätt venflon. Sätt KAD.
 2. Syrgas 10 l/min
 3. CPAP (bäst och ger snabbast effekt).
 4. Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 2 doser (om systoliskt blodtryck är >90mmHg) eller T Nitroglycering 0,25 mg, 2 st. Kan upprepas var 5:e min alt. ge tab. Suscard® 2,5 mg. Har snabbast effekt av farmaka. CAVE: Viagra, Aortastenos.  
 5. Inj Morfin 1 mg/ml 5 mg iv långsamt, kan upprepas en gång.
 6. Inj Furosemid 10 mg/ml, 20-60 mg iv. Ny dos vid fortsatta besvär om 30 min. (den snabbaste effekten kommer pga en dilatation på vensidan, jfr nitro, medan den diuretiska effekten kommer först efter någon timme).

 

Följande kan övervägas om ovanstående inte gett avsedd effekt

 1. Edecrina® 50 mg (vid acidos eftersom Furosemid® då har dålig effekt)
 2. Teofyllamin® 10 ml iv långsamt (20-30 min) (följ BT) endast laddningsdos
 3. 24 timmars infusion med Levosimendan (Simdax®) som visat sig ha god effekt och säkerhet vid akut försämrad hjärtsvikt (även på överlevnad) (2). Bättre prognostisk effekt än Dobutamin (2). 
 4. Dobutamin och Milrinon för kort infusion kan övervägas.
 5. Man kan även överväga Digitalisering och Dopamin i somliga situationer.
 6. Respiratorvård kan behövas.
 7. Betablockad och ACE-hämmare bör användas med försiktighet i akutskedet. Framför allt vid hemodynamisk instabilitet. Betablockad kan dock vara indicerad om ischemiskt utlöst hjärtsvikt. En bromsning av hjärtrytmen kan ha god effekt på hjärtats pumpfunktion även i andra situationer.

 

Vidare handläggning                 

Sanering bland farmaka som kan ligga bakom svikten (NSAID, Disopyramid m.fl.).

Röntgen pulm, UKG

 

Referenser

 

 1. Asplund K, Kärvinge C: Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård – det medicinska faktadokumentet. Bergslagens grafiska AB, Lindesberg, 2004.